LAURAK BAT :: Lege-mailako oharra :: Aviso Legal
http://www.laurakbat.com web-orriaren eta bertan dauden osagaien jabetza intelektualaren eskubideak LAURAK BAT (Pasaiako merkataritza-ostalaritza eta zerbitzu elkartea) eta elkarteko komertzioenak dira.
Los derechos de propiedad intelectual de la web http://www.laurakbat.com  y de los distintos elementos en ella contenidos son titularidad de LAURAK BAT [Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Pasaia] y comercios asociados.

LAURAK BATek eskubidea du, noiznahi eta aurrez ohartarazi beharrik gabe, web honetak dagoen informazioa edo bere itxura eta aurkezpena aldatu eta gaurkotzeko.
LAURAK BAT [Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Pasaia] se reserva la facultad de efectuar, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, modificaciones y actualizaciones sobre la información contenida en su web o en su configuración o presentación.

LAURAK BATek ez du bermatzen akatsik egongo ez denik web-erako sarbidean, edo bere edukietan, ezta horiek behar bezala eguneratua egongo direnik ere; baina beharrezko ahalegin guztiak egingo ditu akats horiek ekiditeko eta, hala balegokio, horiek konpondu edo eguneratzeko ahalik eta lasterren.
LAURAK BAT [Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Pasaia] no garantiza la inexistencia de errores en el acceso a la web, en su contenido, ni que éste se encuentre oportunamente actualizado, aunque desarrollará los esfuerzos precisos para evitarlos y, en su caso, subsanarlos o actualizarlos a la mayor brevedad posible.

Bai web-erako sarbideaz, bai bertan dagoen informazioaz egiten den erabileraren erantzukizun osoa hori egiten duenarena da bakarrik. LAURAK BAT-ek ez du erantzungo informazio-atzipen edo erabilera horretatik ondorio edo kalterik eratortzen bada, salbu bere eskumenak zorrotz egikarituz bete behar dituen lege-xedapenen aplikaziorik sortzen diren jarduketa guztiak.
Tanto el acceso a la web, como el uso que pueda hacerse de la información contenida en el mismo son de la exclusiva responsabilidad de quien lo realiza. LAURAK BAT [Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Pasaia] no responderá de ninguna consecuencia, daño o perjuicio que pudieran derivarse de dicho acceso o uso de información, con excepción de todas aquellas actuaciones que resulten de la aplicación de las disposiciones legales a las que deba someterse en el estricto ejercicio de sus competencias.

LAURAK BAT-ek ez du bere gain hartzen, web gunean aipatzen diren beste batzuen esteka edo loturekiko konexioetatik edo edukietatik eratorritako erantzukizunik.
LAURAK BAT [Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Pasaia] no asume responsabilidad alguna derivada de la conexión o contenidos de los enlaces de terceros a los que se hace referencia en la web.

Web gune honetan dagoen informazioa baimenik gabe erabiltzeak, baita LAURAK BAT-en (Pasaiako merkataritza-ostalaritza eta zerbitzu elkartea) jabetza intelektual eta industrialaren eskubideei egindako kalteak edo galerak ere, Administrazio horri legez dagozkion akzioak egikaritzea ekarriko dute eta, hala balegokio, egikaritza horretatik sortutako erantzunbeharrak.
La utilización no autorizada de la información contenida en esta web, así como los perjuicios y quebrantos ocasionados en los derechos de propiedad intelectual e industrial de LAURAK BAT [Asociación de Comercio, Hostelería y Servicios de Pasaia] dará lugar al ejercicio de las acciones que legalmente le correspondan a dicha Administración y, en su caso, a las responsabilidades que de dicho ejercicio se deriven.